milenum_insuranse
ביטוח מילניום

1800-30-55-30

mic
 
 
שרות ייעוץ ראשוני חינם ע"י עו"ד מומחה בתביעות נזיקין ,תאונות.וכל נושא ביטוחי אחר,לפרטים
לחץ כאן הצג את עצמך כלקוח/ה של מילניום או פנהלמשרד
 
 
צוות המשרד מאחל לכל לקוחותיו קיץ מהנה
 
כותרת חדשות
 כל סוגי ביטוח הבריאות במחירים אטרקטיבים במיטב החברות המובילות בהתאמה אישית עם ליווי מקצועי רק במילניום!!!
כותרת חדשות
 בלעדי ללקוחות מילניום!!! שירות, הכוונה וייעוץ רפואי לטובי המנתחים ובתי החולים בארץ ללא תשלום! 
כותרת חדשות
חדש!!! מחלקה אלמנטרית משופרת ומקצועית ,ניתן לקבל הצעות מחיר אטרקטיביות לכל סוגי הביטוח כגון רכב,דירה ,עסקים ,חבויות ועוד.
 
 
 
 

ביטוח חבות המוצר

חוק האחריות למוצרים פגומים מטיל על היצרן והמשווק אחריות מוחלטת בגין המוצרים אותם הם מייצרים ו/או מייבאים ו/או משווקים. משמעות הדבר היא כי הנפגע אינו צריך להוכיח את רשלנותו של היצרן או המשווק. די לו שיוכיח כי נזקו נובע מהמוצר אשר ייצרו או שיווקו.
פועל יוצא מהאמור לעיל הוא כי על היצרן או המשווק עלולה לחול חבות כספית כבדה
ביותר כתוצאה מנזק שנגרם ממוצרם, גם אם לא התרשלו כלל.
 
הפוליסה לביטוח חבות המוצר מבטיחה למבוטח שיפוי על חבות העלולה לחול עליו בשל
שני סוגים של אירועים תאונתיים כתוצאה מהשימוש במוצר:

  1. כזה שגרם למוות, היזק גופני, מחלה, פגיעה גופנית או נפשית מכל סוג.
  2. כזה שגרם לאבדן או נזק פיזי לרכוש מוחשי השייך לצד שלישי לרבות נזק תוצאתי הנובע מכך.

כמו כן מבטיחה הפוליסה לשפות את המבוטח בגין הוצאות משפטיות שנשא לצורך הגנה מפני תביעה לפיצוי.
 
האמור לעיל מהווה הסבר תמציתי בלבד. תנאי הכיסוי הקובעים הם אלה המפורטים בנוסח הפוליסה המצ"ב לנוחותך.

                                                                                                     למעבר אל:
 
 לפרטים מורחבים ושאלות נוספות                                            1)ביטוח עבודות קבלניות
                                                                                                  
* קרדיט ל- קטיה שורצמן יועצת בחירה לניהול סיכונים                        2)ביטוח צד שלישי
 
                                                                                                            3)ביטוח חבות מעבידים
 
 
 
 
 
onenet web apps