milenum_insuranse
ביטוח מילניום

1800-30-55-30

mic
 
 
שרות ייעוץ ראשוני חינם ע"י עו"ד מומחה בתביעות נזיקין ,תאונות.וכל נושא ביטוחי אחר,לפרטים
לחץ כאן הצג את עצמך כלקוח/ה של מילניום או פנהלמשרד
 
 
צוות המשרד מאחל לכל לקוחותיו קיץ מהנה
 
כותרת חדשות
 כל סוגי ביטוח הבריאות במחירים אטרקטיבים במיטב החברות המובילות בהתאמה אישית עם ליווי מקצועי רק במילניום!!!
כותרת חדשות
 בלעדי ללקוחות מילניום!!! שירות, הכוונה וייעוץ רפואי לטובי המנתחים ובתי החולים בארץ ללא תשלום! 
כותרת חדשות
חדש!!! מחלקה אלמנטרית משופרת ומקצועית ,ניתן לקבל הצעות מחיר אטרקטיביות לכל סוגי הביטוח כגון רכב,דירה ,עסקים ,חבויות ועוד.
 
 
 
 
 
 
 
ביטוח חבות מעבידים
 
 
על המעסיק מוטלת החובה, הן מתוקף הפסיקה והן על פי דיני עבודה, לדאוג לביטחונם
ובטיחותם של עובדיו תוך כדי ועקב עבודתם עבורו. גם במקרים של תאונות עבודה שלכאורה אירעו "באשמת העובד", קבע בית המשפט לעיתים קרובות כי למעביד הייתה תרומה נכבדה לגרימת הנזק כתוצאה מהתרשלותו בגיוס עובדים מיומנים, בפיקוח על כללי בטיחות נאותים ובקביעת נהלי עבודה ראויים.
לאור האמור לעיל חובה על כל מעביד לבטח עצמו בביטוח אחריות המעביד.

הפוליסה לביטוח אחריות מעבידים מבטיחה למבוטח שיפוי על חבות העלולה לחול עליו
בשל היזק גופני, נפשי או שכלי או מוות, כתוצאה מתאונה או מחלה לאחד או יותר מעובדי
המבוטח שארעו תוך כדי ועקב עבודתם בעסק המבוטח, בניכוי הפיצויים ששולמו לנפגע ע"י
המוסד לביטוח לאומי.
כמו כן מבטיחה הפוליסה לשפות את המבוטח בגין הוצאות משפטיות שנשא לצורך הגנה
מפני תביעה לפיצוי.

האמור לעיל מהווה הסבר תמציתי בלבד. תנאי הכיסוי הקובעים הם אלה המפורטים
בנוסח הפוליסה המצ"ב לנוחותך.
                                                                                 
                                                                                                         למעבר אל:
 
לפרטים מורחבים ושאלות נוספות                                          1)ביטוח עבודות קבלניות
 
* קרדיט ל- קטיה שורצמן יועצת בחירה לניהול סיכונים                     2)ביטוח צד שלישי
 
                                                                                                         3)ביטוח חבות המוצר
 
 
 
 
 
 
 
onenet web apps