milenum_insuranse
ביטוח מילניום

1800-30-55-30

mic
 
 
שרות ייעוץ ראשוני חינם ע"י עו"ד מומחה בתביעות נזיקין ,תאונות.וכל נושא ביטוחי אחר,לפרטים
לחץ כאן הצג את עצמך כלקוח/ה של מילניום או פנהלמשרד
 
 
צוות המשרד מאחל לכל לקוחותיו קיץ מהנה
 
כותרת חדשות
 כל סוגי ביטוח הבריאות במחירים אטרקטיבים במיטב החברות המובילות בהתאמה אישית עם ליווי מקצועי רק במילניום!!!
כותרת חדשות
 בלעדי ללקוחות מילניום!!! שירות, הכוונה וייעוץ רפואי לטובי המנתחים ובתי החולים בארץ ללא תשלום! 
כותרת חדשות
חדש!!! מחלקה אלמנטרית משופרת ומקצועית ,ניתן לקבל הצעות מחיר אטרקטיביות לכל סוגי הביטוח כגון רכב,דירה ,עסקים ,חבויות ועוד.
 
 
 
 
 
 
ביטוח צד שלישי
 
כל גורם עסקי, מסחרי או תעשייתי, חשוף במידה זו או אחרת לתביעות מצד הציבור.
נפילה ופציעה כתוצאה מהתקלות במרצפת שבורה בחנות, התמוטטות קיר על רכוש של שכן, פעולה רשלנית של עובד הגורמת לפציעה של מבקר במפעל, כל אלה הינן דוגמאות ספורות לחבויות בסכומים נכבדים העלולות לחול על בעל העסק.
הפוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי מבטיחה למבוטח שיפוי על חבות העלולה לחול עליו בשל ארוע תאונתי בלתי צפוי שגרם למוות, מחלה ליקוי נפשי, או נזק לרכוש של צד שלישי כלשהוא.
כמו כן מבטיחה הפוליסה לשפות את המבוטח בגין הוצאות משפטיות שנשא לצורך הגנה
מפני תביעה לפיצוי.
 

האמור לעיל מהווה הסבר תמציתי בלבד. תנאי הכיסוי הקובעים הם אלה המפורטים בנוסח הפוליסה המצ"ב לנוחותך.
                                                                                                  
                                                                                                    למעבר אל: 
 
לפרטים מורחבים ושאלות נוספות                                                  1)ביטוח עבודות קבלניות
 
* קרדיט ל- קטיה שורצמן יועצת בחירה לניהול סיכונים                             2)ביטוח חבות מעבידים
 
                                                                                                                 3)ביטוח חבות במוצר
 
 
 
 
 
 
onenet web apps