milenum_insuranse
ביטוח מילניום

1800-30-55-30

mic
 
 
שרות ייעוץ ראשוני חינם ע"י עו"ד מומחה בתביעות נזיקין ,תאונות.וכל נושא ביטוחי אחר,לפרטים
לחץ כאן הצג את עצמך כלקוח/ה של מילניום או פנהלמשרד
 
 
צוות המשרד מאחל לכל לקוחותיו קיץ מהנה
 
כותרת חדשות
 כל סוגי ביטוח הבריאות במחירים אטרקטיבים במיטב החברות המובילות בהתאמה אישית עם ליווי מקצועי רק במילניום!!!
כותרת חדשות
 בלעדי ללקוחות מילניום!!! שירות, הכוונה וייעוץ רפואי לטובי המנתחים ובתי החולים בארץ ללא תשלום! 
כותרת חדשות
חדש!!! מחלקה אלמנטרית משופרת ומקצועית ,ניתן לקבל הצעות מחיר אטרקטיביות לכל סוגי הביטוח כגון רכב,דירה ,עסקים ,חבויות ועוד.
 
 
 
 
 
 
עבודות קבלניות
 

הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות שדוגמתה מצ"ב, מקבצת את שלושת הכיסויים העיקריים  להם נזקק קבלן או יזם על מנת להגן על עצמו, על עובדיו ועל הפרוייקט אותו הוא מתעתד להקים.

לפוליסה שלושה פרקים:

  1. ביטוח הרכוש  – פרק זה מכסה מפני אבדן או נזק פתאומיים ובלתי צפויים מראש באתר העבודה לפרוייקט או לחלק ממנו. ניתן להרחיב הכיסוי לכלול הוצאות לפינוי הריסות, אובדן או נזק לרכוש עליו מתבצעת העבודה, אובדן או נזק לרכוש סמוך, אובדן או נזק למבני עזר ותכולתם ו/או למשרדים ותכולתם, אובדן או נזק למתקנים, מכונות, ציוד (למעט מנופים וכלי רכב) לתבניות, לפיגומים וכלי עבודה, המשמשים את הפרוייקט.
  2. ביטוח חבות כלפי צד שלישי – הכיסוי עפ"י פרק זה מבטיח למבוטח שיפוי בעד כל הסכומים שיהיה חייב לשלם על פי חוק בגין אירוע תאונתי שאירע תוך תקופת הביטוח, כתוצאה מביצוע העבודות המבוטחות, באתר העבודה או בקרבתו המיידית.
  3. ביטוח חבות מעבידים - אם תוך תקופת הביטוח תארע למי מעובדי המבוטח חבלה גופנית כתוצאה מתאונה או מחלה הנובעת תוך כדי ועקב עבודתו בפרוייקט המבוטח, אזי זכאי המבוטח לשיפוי עבור סכומי פיצויים שיהיה חייב בתשלומם לעובד כנ"ל.

האמור לעיל מהווה הסבר תמציתי בלבד. תנאי הכיסוי הקובעים הם אלה המפורטים בנוסח הפוליסה המצ"ב לנוחותך.

                                                                                                      למעבר ל:  
 
לפרטים מורחבים ושאלות נוספות                                                  1)ביטוח צד שלישי
 
*קרדיט לקטיה שורצמן יועצת בחירה לניהול סיכונים                 2)ביטוח חבות מעבידים
 
                                                                                                 3)ביטוח חבות המוצר
 
הצעה לביטוח "עבודות קבלניות"                                
 
הצעה לביטוח "עבודות קבלניות"                      
 
 
onenet web apps