milenum_insuranse
ביטוח מילניום

1800-30-55-30

mic
 
 
שרות ייעוץ ראשוני חינם ע"י עו"ד מומחה בתביעות נזיקין ,תאונות.וכל נושא ביטוחי אחר,לפרטים
לחץ כאן הצג את עצמך כלקוח/ה של מילניום או פנהלמשרד
 
 
צוות המשרד מאחל לכל לקוחותיו קיץ מהנה
 
כותרת חדשות
 כל סוגי ביטוח הבריאות במחירים אטרקטיבים במיטב החברות המובילות בהתאמה אישית עם ליווי מקצועי רק במילניום!!!
כותרת חדשות
 בלעדי ללקוחות מילניום!!! שירות, הכוונה וייעוץ רפואי לטובי המנתחים ובתי החולים בארץ ללא תשלום! 
כותרת חדשות
חדש!!! מחלקה אלמנטרית משופרת ומקצועית ,ניתן לקבל הצעות מחיר אטרקטיביות לכל סוגי הביטוח כגון רכב,דירה ,עסקים ,חבויות ועוד.
 
 
 
 ביטוח מנהלים
 
 

*מהו ביטוח מנהלים?

 

ביטוח מנהלים הינו למעשה תכנית, המאושרת כקופת ביטוח לשכירים לפי תקנות מס הכנסה, והכוללת חיסכון לגיל פרישה, בין אם באופן הוני או קצבתי (פנסיה), וכן ביטוח חיים למקרה מוות ואובדן כושר עבודה. העובד והמעביד מפרישים לתכנית על חשבון מרכיב התגמולים ומרכיב הפיצויים, מהשכר המבוטח, לצורך רכישת הכיסויים כאמור וצבירת חיסכון לעת זקנה.


*כיצד נקבע התשלום בביטוח מנהלים?

התשלום בביטוח מנהלים נקבע לפי שכרו של המבוטח. העובד מפריש לתגמולים עד 8.3% משכרו, ועד 7% משכרו לפיצויים. במקביל מפריש המעסיק עד 7.5% משכרו של העובד לתגמולים, ועד 2.5% לפיצוי אובדן כושר עבודה, כאשר לאחרון אין הוא מחויב להפריש. 

דמי הניהול בביטוח מנהלים משתנים ויכולים להגיע ל-13% בתשלום החודשי, ול-1% על החסכון המצטבר. מבוטח המעוניין לפדות את כספי הביטוח לפני שמלאו לפקדון 5 שנים ישלם קנס בהתאם לזמן בו הוא מבוטח. 

*מהם היתרונות לעובד בביטוח מנהלים?

 

  • מדובר בחיסכון לעת הפנסיה.
  • במקרה של תאונה מכל סוג שהוא הנפגע/מבוטח יכול לקבל הכנסה חודשית.
  • הטבות מס במסלול הוני בעת ההפקדה- הפרשת העובד לתגמולים מקנה זיכוי ממס של 25%, (מוגבל בתקרת הכנסה מזכה). הפרשת המעביד לתגמולים פטורה ממס וכפופה גם היא לתקרת הכנסה מזכה.
  • בעת המשיכה- רווחים ריאלים אשר קיבל העמית מחשבונותיו בקופת גמל לתגמולים ושמקורם בהפקדות החל מהיום הקובע, יראו אותם כהכנסה חייבת. בהתקיים תנאים מסוימים בפקודה, רווחים אלו בקופה יכולים להיות פטורים ממס. האמור בטבלה זו לא יחול על חלק הצבירה לקצבה ולפיצויים.
  • הטבות מס במסלול קצבה בעת ההפקדה- הפרשת העובד לתגמולים מקנה זיכוי ממס של 25% עד לתקרת הכנסה מזכה . הפרשת המעביד לתגמולים פטורה ממס (מוגבל בתקרת הכנסה מזכה של 4 פעמים השכר הממוצע במשק).
  • מעמד החוזה ביטוח מנהלים הינו חוזה בין המבטח למבוטח בכפוף להסדר התחיקתי. יכולת השינוי של תנאי החוזה מוגבלת.
  • בחירת מוטבים בביטוח מנהלים קיימת גמישות בבחירת המוטבים ובקביעת חלקן של המוטבים.
onenet web apps